Monday, January 12, 2015

let it bleed

امتحانم رو خراب کردم بعد گازش رو گرفتم برم اونجایی که دوشنبه ست. تصادف کردم. مقصر من بودم. باید از قبل بلد می بودم با نیمی از دهنم همه چیز را مرتب کنم با نیم دیگرش زخم بمکم. گاهی چیزی که مثل روز روشن بلد هستی از پشت وارد میشود سرویس میکند. مثل امتحان که بلد بودم و ساده بود. مثل روز روشن گفتم؟ من باید از قبل میدونستم که روزروشن ها رو بلد نمیشم. دهنم رو میبستم

No comments:

Post a Comment