Thursday, January 8, 2015

یک وسیله خیاطی هست به نام بشکاف. اگر نیست ما اینی که در خانه داریم که کوچک است و دسته ی زردی دارد و سرش دو لبه دارد و مال جهاز مامانم بوده را میگوییم بشکاف. چیز بخصوصی نمی خواهم بگویم فقط اینکه خیلی لازم است. بگذارید سر جهازتان. دستتان بگیرید و با درزهای جهان شوخی کنید 

No comments:

Post a Comment