Thursday, January 29, 2015

از قاب شروع می کنیم و آرام آرام به تو نزدیک میشویم و خطوط صورتت را آشکار می کنیم*

این موضوع که هر بار تاثیر از لای چیزمیزهای دور و بر می آید انسان را تحت خودش قرار میدهد و دستش را به تخت می بندد که حتی اگر زیر بالشت اسلحه داشته باشد نتواند برش دارد بیشتر از هر واکنش دیگری خنده دارد


---

 تیتر از اگر شبی از شبهای زمستان مسافری *

No comments:

Post a Comment